protokol

    331

    pravila ceremonijala odn. organizacije utakmice. Protokolom su predviđene sve radnje koje će se odvijati kako prije, tako za vrijeme i po završetku utakmice s točno utvrđenom satnicom i mjestom odvijanja.