Pelješac

    205

    poluotok na juž. Jadranu. Prvi klub na poluotoku je NK SOŠK (Stonski omladinski športski klub), osn. 1919., otada s kraćim prekidima stalno djeluje. Prvi predsj. kluba bio je U. Verneca. Klub je obnovljen 1946. i natječe se u okviru dubrovačkoga saveza. U Kuni se 1920. osniva NK Rat, a za prvog predsjednika bira I. Violić. Iste godine u Orebiću se osniva NK Orebić, a kao osnivači spominju se: M. Marinčević, E. Foretić, M. Foretić, K. Piantanida, M. Piantanida, J. Fatorri, I. Šarić, M. Gusina i A. Benković. Klub je obnovljen 1975. God. 1920. osniva se i NK Trpanjac u Trpnju, a 1955. obnavlja se pod imenom Faraon. Student A. Antičević donio je 1920. u Potomje prvu nogometnu loptu i dao upute za novu igru, a 1921. osnovan je NK Grk. U Janjini je 1921. osnovan NK Žeravica, a iste godine u Oskorušnome osnovan je ŠK Zmaj. Klub od 1938. nosi naziv Radnički. God. 1924. u Janjini se osniva Iskra, a za prvog predsjednika bira F. Čučuković. U Putnikoviću se 1930. osniva Vatrica. Klub je obnovljen 1945. pod imenom Crnogorac, dok od 1990. nosi ime Putniković. Kao osnivači kluba spominju se ljudi koji su donijeli prvu loptu u Putniković: L. Ivušić, te A. i M. Glavor. U Lovištu je 1936. osnovan klub pod nazivom Ognjen, a registriran je tek 1979. pod imenom Lovište. Prvi predsj. registriranoga kluba postao je V. Bilčić. U Pijavičinu je 1938. osnovan ŠK Gubec. U Viganj Kučištu osnovan je 1939. SK Viganj. Potom se klub obnavlja 1954. pod imenom Borac. Prvi predsj. kluba bio je A. Njakara. Većina tih klubova natjecala se u prvenstvima dubrovačkoga saveza, samo je Orebić kratko vrijeme nastupao u dalmatinskoj ligi.