drenaža igrališta

    205

    sustav za uklanjanje suvišne vode, sastoji se od slojeva pjeskovitog šljunka ili tučenca i drenažnih kanala (jaraka), u koje se polažu drenažne cijevi pod određenim nagibom. Umjesto drenažnih cijevi kao jedan sloj može se postaviti i šljunak krupnije granulacije. Drenažni kanali međusobno su spojeni u obliku ribljega kostura. Sakupljena voda iz drenažnih kanala odvodi se u kanalizaciju.