dopinška kontrola

    259

    provjera uzimanja stimulativnih sredstava. Provodi se u mnogim šport. granama na domaćim i međunar. šport. natjecanjima (naročito OI, SP, EP). Kod ekipnih športova ždrijebom se odaberu pojedinci za pregled. U pravilu se analizira mokraća; igrač je dužan dati uzorak na pregled, u protivnom se automatski diskvalificira. Uzorak mokraće sprema se u tri posude koje su zapečaćene u prisutnosti športaša i šport. liječnika momčadi. Dopinšku kontrolu provodi licencirani liječnik međunar. ili nac. institucije (npr. UEFA ili HOO). Ako je nalaz pozitivan, vrši se ponovni kontrolni pregled u nekom drugom laboratoriju, a treći se uzorak šalje na superkontrolu u neki međunarodno priznati laboratorij. Nalaz tog pregleda je konačan.